VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION PLEXUS IDOM-RÅSTED CVR.nr. 54 98 76 17.

(Tidligere den selvejende institution ldom-Råsted Hallen ).

§1 Navn

Navnet er Den selvejende institution PLEXUS ldomRåsted (CVR.nr . 54987617) med hjemsted i Holstebro Kommune på adressen, ldomlundvej 23a, ldom, 7500 Holstebro.

§2 Formål

PLEXUS er en almennyttig selvejende institution med det formål,

-at opføre og drive attraktive fritidsfaciliteter i ldom-Råsted, der både kan understøtte og udvikle forenings- og kulturlivet i ldom-Råsted og Holstebro Kom m une .

-at inspirere de frivillige foreninger, lokale instit ut ioner, erhvervslivet og offentlige myndigheder til at bruge centrets faciliteter og give borgere i alle aldre lyst til at deltage i idræts- og kulturaktiviteter af enhver art. PLEXUS drives på et kommercielt grundlag, som giver mulighed for en sund og langsigtet udvikling, hvorfor overskud, der ikke medgår til dækning af underskud fra tidligere år eller passende henlæggelser, vedligeholdelser m.v., kan anvendes til modernisering eller udvidelse af de til institutionen hørende lokaler og bygninger,

-at I være stedet, hvor områdets borgere mødes til hverdag og fest.

§3 Repræsentantskabets sammensætning og stemmevægt

Øverste myndighed i PLEXUS ld omRåsted er repræsentantskabet, som består af:

Delegerede fra foreninger under folkeoplysningsloven,institutioner eller organisationer med hjemadresse i ldom og Råsted sogne. Ovennævnte foreninger m.v. i det følgende benævn:t Interessenterne skal være aktive brugere af PLEXUS ldom-Råsted.

Politiske partier eller faglige organisationer kan ikke have sæde i re præsentantskabet.

Delegerede udpeges af og tegner de respektive interessenters bestyrelser . De delegerede udstyres med en skriftlig tegningsret fra den respektive interessents bestyresl e

Medlemmer af repræsentantskabetkan ikke sidde i forretningsudv alget .

De delegerede udpeges i marts måned og navn på delegeret samt suppleant meddeles repræsentantskabets formand senest 31. marts.

Delegerede samt suppleanter er normalt udpeget i en periode på mindst 1 år. Hver delegeret har 1 ste mme. Fuldmagt accepteres ikke.

Antallet af delegerede fordeles ligeligt mellem følgende 4 kategorier: Idræt, borgere, institutioner , kultur, i henhold til nedenstående skema:

Idræt (6 delegerede)

ldom-Råsted Idrætsforening (6)

Borgere (4 delegerede)

ldom-Råsted Borgerforening (4)

Institutioner (4 delegerede)

ldom-Råsted Skole og Børnehuset Solkær (4)

Kultur (6 delegerede)

Foredragsforeningen (1)

Ungdomsklubben (1)

Pensionistklubben (1)

Spejderne (1)

Pastoratsrådet (1)

Jagtforeningen (1)

Interessenterne kan optages eller udmeldes efter godkendelse af repræsentantskabet, som indplacerer nye foreninger i ovennævnte kategorier.

Ændringer i stemmefordelingen kan ske efter aftale mellem interessenterne i den enkelte kategori. Kan enighed ikke opnås foretages fordeling efter beslutning af de tre øvrige kategorier.

§4 Repræsentantskabets funktion

Stk.1 Repræsentantskabet er bindeled mellem interessenterne i ldom-Råsted og forretningsudvalget i i PLEXUS. Repr æsentantskabet godkender efter indstilling fra forretningsudvalget principperne for drift og udvikling af PLEXUS.

Stk.2 Repræsentantskabet godkender vedtægter og vedtægtsændringer. Vedtægtsændringer kræver 2/3 dels flertal på to på hinanden følgende møder.

Stk.3 Repræsentantskabet godkender efter indstilling fra forretningsudvalget medlemmer til forretningsudvalget.

Repræsentantskabet kan afsætte det samlede forretning sudvalg. Denne beslutning kræver 2/3 dels

flertal på to på hinanden følgende møder. Det er repræsentantskabestpligt straks at sammensætte det nye forretningsudvalg.

Stk.4 Repræsentantskabet kan forlange punkter behandlet af forretningsudvalget, og skal i påkommende tilfælde afgive skriftlig indstilling herom.

§5 Repræsentantskabsmøder

stk.1 Repræsentantskabet afholder møder eft er behov – dog minimum to møder om året.

Stk.2 Repræsentantskabet skal indkaldes, hvis mindst 2 medlemmer af forretningsudvalgeteller mindst 8 delegerede fremsender skriftlig anmodning herom.

En sådan anmodning skal stiles til formanden for repræsentantskabet og indeholde tydelig angivelse af, hvad der ønskes behandlet.

Stk.3 Repræsentantskabet er beslutningsdygtig,t når mindst halvdelen af de delegerede er til stede. Med mindre andet fremgår af vedtægterne afgøres de behandlede sager ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Er repræsentantskabet ikke beslutningsdygtigt indkaldes til nyt møde, som afholdes senest 4 uger efter.

Stk.4 Repræsentantskabsmøder er offentlige. Forretningsudvalg og centerleder skal normalt deltage i repræsentantskabsmøderne.

Stk.5 Møder indkaldes af formanden med 4 ugers varsel ved offentliggørelse på hjemmesiden www.idom-raasted.dk samt ved direkte tilsendelse til foreningernes delegerede og formænd. Dagsorden offentliggøres samme måde senest 2 uger før mødets afholdelse .

Stk.6 Forslag, der ønskes behandlet, skal være repræsentantskabets formand i hænde senest 3 uger før mødets afholdelse.

Stk. 7 Referat fra repræsentantskabsmøde skal offentliggøres på hjemmesiden www.idom-raasted.dksamt ved direkte tilsendelse til foreningernes delegerede og formænd senest 2 uger efter mødets afholdelse.

§6 Årsmødet

Stk.1 Årsmøde afholdes hvert år i april måned. Årsmødet afholdes efter følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Delegerede, medlemmer af forr etningsudvalget og centerleder er ikke valgbare.
 2. Valg af referent og stemmetæ llere.
 3. Fremlæggelse af forretningsudvalgets beretning til godkendelse.

4 . Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse. Regnskabsåer t r fra 1. januar til 31. decembe.r

 1. Forretningsudvalgets budget for indeværende regnskabsår fr emlæggestil orientering.
 2. Formand og næstformand for repræsentantskabet vælges blandt de delegerede. Valgbare er myndige personer. Valgperioden er 1 år. Genvalg kan finde sted.
 3. Godkendelse af medlemmer til forretningsudvalget efter skriftlig indstilling fra forretningsudvalget. Indstillingen udsendes sammen med dagsordenen.
 4. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor efter indstilling fra forretningsudvalget.
 5. Indkomne forslag.
 6. Eventuelt.

Stk.2 Forretningsudvalgets personsammensætning indsendes umiddelbart eft er årsmødet til endelig godkendelse i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Holstebro Kommune.

§7 Forretningsudvalgets sammensætning

Stk.1 Forretningsudvalget består af 5-7 medlemmer.

Stk.2 Forretningsudvalget skal sammensættes, det samlet set besidder kompetencer inden for virksomhedsledelse,økonomistyring og markedsføring.

Stk.3 Forretningsudvalget er selvsupplerende. Nye medlemmer godkendes af repræsentantskabet. Stk.4 Et medlem af forretningsudvalget kan højst sidde i en samlet periode af 8 år.

Stk.5 Arbejdet i forretningsudvalget er i princippet vederlagsfrit. En eventuel honorering skal godkendes af repræsentants kabet.

Stk .6 Forretningsudvalget konstituerer sig selv med formand og næstformand og tegnes af disse.

§8 Forretningsudvalgets funktion

Stk.1 Forretningsudvalget ansætter og afskediger centrets daglige leder samt indkalder vedkommende til forretningsudvalgsmøder.

Stk .2 Forretningsudvalget skal fungere som forretningsmæssig og økonomisk sparringspartner for centerlederen og som bindeled mellem centerleder og repræsentantskab.

Stk.3 Forretningsudvalget skal være medvirkende til at sikre centrets forankring og fortsatte udvikling i forhold til brugere, lokalbefolkning og lokale myndigheder.

Forretningsudvalget udarbejder forslag til principper for drift og udvikling af Plexus til godkendelse i repræsentantskabet.

Stk.4 Ved eventuel opløsning af den selvejende institution, køb og salg af fast ejendom, pantsætning og byggeudvidelser skal dette forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

§9 Foretningsudvalgsmøder

Stk.1 Formanden indkalder til møde oft e, det findes påkrævet, dog mindst et møde pr. kvartal, og altid såfremt mindst 2 medlemmer af forretningsudvalgetkræver det.

Stk.2 Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretning sorden.

Stk.3 Forretningsudvalget er beslutningsdygti,gnår formanden eller næstformanden samt yderligere 2 medlemmer er til stede.

Stk.4 Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens eller i dennes fr avær næst formandens stemme udslagsgivende.

Stk.5 Beslutningsreferatet fra møderne sendes direkte til formandenfor repræsentantskabet. Orientering af almen interesse vil blive offentliggjort indenfor en uge hjemmesiden : www.idom-raasted.dk.

§10 Centerlederen

Stk.l Centerlederen referer til forret ningsudvaglet.

Stk.2 Centerlederen forestår den daglige drift ogudfører sit arbejde i henhold til ansættelseskontrakten og stillin gsbeskrivelsen. Centerlederen ansætter og afskediger personale i samråd med

fo rretningsudvalget.

Stk.3 Centerlederen arbejder indenfor rammerne af forretningsudvalgets vedtagne budgetter. Stk.4 Centerlederens daglige arbejde er baseret 3 bærende søjler i driften:

 1. Servicering af interessenterne og andre brugere.
 2. Stabsfunktioner, hvor interessenter efter gensidig aftale kan købe/samarbejde om ydelser i PLEXUS med henblik på at opnå synergi mellem parterne.
 3. Kommercielt drift for at styrke PLEXUS med henblik løbende udvikling af lokalområdet.

§11 Hæftelse

I forhold til tredjemand hæfter PLEXUS alene med sin formue. Interessenter, repræsentantskabet, forretningsudvalget, bidragsydere m.fl. hæfter ikke personligt for Plexus’ forpligtigelser.

§12 Ikrafttrædesle og vedtægtsændringer

Stk. 1 Vedtægterne godkendes på første repræsentantskabsmøde i PLEXUS.

Stk. 2 Vedtægtsændringer kræver vedtagelse af et flertal mindst 2/3 af repræsentantskabet to på hinanden følgende repræsentant skabsmøder.

Stk. 3 Vedtægtsændringer forelægges Holstebro Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltning til endelig godkendelse.

§13 Opløsning

Stk. 1 Den sellvejende institution PLEXUS kan kun opløses, hvis mindst 2/3 af de delegerede stemmer herfor to hi nanden følgende repræsent antskabsmøder, afholdt med mindst 4 og højst 8 ugers

mellemrum.

Stk. 2 Ved eventuel opløsning af den selvejende institution PLEXUS skal aktiverne anvendes til kultur og idræts formål i ldomRåsted området.

Vedtaget generalfo rsamlingen den 17. marts 2009 og repræsentantskabsmødet den 28. apri l 2009 med sene re ændringe r den 26. april 2016/ 4. april 2017 og den 17. september 2018.

ldom, den 17. september 2018