Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Plexus tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent og stemmetællere
 3. Bestyrelsens fremlæggelse af årsberetningen for det seneste forløbne år
 4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse med påtegning af revisor
 5. Fastlæggelse af kontingent.
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  På valg til bestyrelsen er Henrik Fisker (modtager IKKE genvalg)
  og Stephan Neuert (modtager genvalg).
 8. Valg af bestyrelsessuppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, altså senest lørdag den 11. marts 2023. De indkomne forslag bliver synliggjort på hjemmesiden og i Plexus senest 5 dage før generalforsamlingen, altså senest torsdag den 16. marts 2023.

Plexus er vært for en kop kaffe og et stykke brød dertil.

Vel mødt til en god aften.

Med venlig hilsen bestyrelsen