Generalforsamling i Plexus udskydes

Som følge af regeringens udspil om ikke at samles udskyder vi generalforsamlingen til et senere tidspunkt. Den var programsat til den 31. marts, men vi tør ikke løbe an på at vi er tilbage i en normal situation til den tid. Vi følger situationen tæt og melder en ny dato ud så snart vi kan.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Plexus

…………………………………………………………………………………

Plexus Bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling i Plexus tirsdag den 31. marts kl 19.30.

Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Bestyrelsens fremlæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
  4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse med påtegning af revisor.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

På valg er Viggo Rægby og Maj-Britt Munkholm-Svare. Begge ønsker at træde ud af bestyrelsen, og der skal således vælges 2 nye ind den 31. marts.

Jfr. Paragraf 4.4. i vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt det reviderede regnskab skal ligge til eftersyn i PLEXUS 5 dage forud for generalforsamlingen.

Hvis der er forslag der skal behandles, kan de sendes til fungerende formand Henrik Fisker på mail akstrup@outlook.com

Vi håber at se så mange som muligt, og ser frem til en god aften.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen