Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Plexus
tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.00


Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent og stemmetællere
  3. Bestyrelsens fremlæggelse af årsberetningen for det seneste forløbne år
  4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse med påtegning af revisor
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen, altså senest lørdag den 02. marts 2024. De indkomne forslag bliver synliggjort på hjemmesiden og i Plexus senest 5 dage før generalforsamlingen.

Plexus er vært for en kop kaffe og et stykke brød dertil.

Vel mødt til en god aften.

Med venlig hilsen Bestyrelsen