OBS! Ny dato

Plexus Bestyrelse indkalder til ordinær generalforsamling i Plexus tirsdag den 24. november kl 19.00.

Dagsordenen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent og stemmetællere.
  3. Bestyrelsens fremlæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
  4. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse med påtegning af revisor.
  5. Fastlæggelse af kontingent.
  6. Indkomne forslag.
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  9. Valg af revisor.
  10. Eventuelt.

På valg er Viggo Rægby og Maj-Britt Munkholm-Svare. Begge ønsker at træde ud af bestyrelsen, og der skal således vælges 2 nye. Der ud over skal der også vælges 2 nye suppleanter. Bestyrelsen har fundet 2 egnede kandidater og 2 suppleanter, men modtager naturligvis gerne andre forslag.

Jfr. Paragraf 4.4. i vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag samt det reviderede regnskab skal ligge til eftersyn i PLEXUS 5 dage forud for generalforsamlingen.

Hvis der er forslag der skal behandles, kan de sendes til fungerende formand Henrik Fisker på mail akstrup@outlook.com

Husk at medbringe jeres medlemskort, så i kan få udleveret en stemmeseddel!

Vi håber at se så mange som muligt, og ser frem til en god aften.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen